ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

THE PROBLEM OF MORTALITY IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1940
  6. 205-218
    • On the basis of the problem of mortality in Greece, a detailed research is made as well an anaysis of the problems, which could contribute to the fight of the state for the securing of the health of the citizens.
    • Με βάση το πρόβλημα της θνησιμότητας στην Ελλάδα, γίνεται λεπτομερέστερη έρευνα και ανάλυση των προβλημάτων, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον αγώνα του κράτους στον αγώνα αυτό, για την εξασφάλιση της υγείας των κατοίκων.