ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΤΕΡΑΤΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΘΟΥΣ ΚΡΙΘΗΣ

ON ONE MONSTROSITY OF THE FLOWER KRITHI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπανδρέου Σταύρος
  5. 1940
  6. 164-166
    • Presentation of a phenomenon of a monster flower krithi, of the variety Prayor, which instead of having three stamens and one pistil it had four pistils without any stamens.
    • Παρουσιάζεται ένα φαινόμενο άνθους τέρατος διστοίχου κριθής της ποικιλίας Prayor, το οποίο αντί να έχει 3 στήμονες και ένα ύπερο, περιελάμβανε 4 υπέρους χωρίς στήμονες.