ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΥ

STUDY ABOUT THE DRY ICE AND A NEW METHOD FOR ITS PRODUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αργυριάδης Α
  5. 1940
  6. 140-162
    • Description of systems for the making of dry ice. Its properties and applications are given and a new method for its production, with carbon, is described as well its natural properties.
    • Περιγράφονται συστήματα κατασκευής ξηρού πάγου, δίνονται οι ιδιότητές του και εφαρμογές του, περιγράφεται η νέα μέθοδος παραγωγής του με διοξείδιο του άνθρακα και οι φυσικές ιδιότητές του.