ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1940
  6. 27-29
    • The Academician Mr.Keramopoullos presented the journal of Mr.Anast.Orlandos "The archives of Greece's byzantine monuments", which studies and publishes the monuments of the ecclesiastical and folk history. Furthermore, Mr.Amantos presented the bibliographies of Mr.Kersopoulos "Bibliographic No.1 Albanie" and "Bibliographie No.2 Bulgarie" which interest the history of Greece.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Κεραμόπουλος παρουσιάζει το περιοδικό του Αναστ.Ορλάνδου "Αρχείον των βυζαντινών μνημείων της Ελλάδος", το οποίο μελετά και δημοσιεύει τα μνημεία της μεσοχρονίου ιστορίας, εκκλησιαστικής και λαϊκής. Επίσης, ο κ.Άμαντος παρουσιάζει τις βιβλιογραφίες του κ.Κερσόπουλου , "Bibliographie No.I Albanie" και "Bibliographie No.2 Bulgarie", τα οποία ενδιαφέρουν την ιστορία της Ελλάδος.