ΑΝΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΧΟΛΚΑΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥΣ

THE REDUCTION OF CUPRUS' OXIDE TO HOLCALITH AND THEIR COMPONENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Schwab Georg-Maria | Drikos Georg
  5. 1940
  6. 12-23
    • The velocity compound of carbon monoxide with the oxygene, in the presence of cuprus' oxide, manganese hyperoxide and the mixture of both of them, was measured. Simultaneously, the change in the weight of catalysts was observed.
    • Μετρήθηκε η ταχύτητα ενώσεως του μονοξειδίου του άνθρακος με το οξυγόνο, παρουσία οξειδίου του χαλκού, υπεροξειδίου του μαγγανίου και μείγματος αυτών των δύο. Συγχρόνως, παρακολουθήθηκε η μεταβολή του βάρους των καταλυτών.