ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ABOUT EDUCATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 239-259
    • The speech deals with the great issue of the Education. A brief analysis of what happened in the past is made, the course of the revival of the greek spirit is described, as well the idealization of the past so as to avoid the repitition of the mistakes and the clash of the classical and technical education. Finally. the hope for the improvement of things in this sector, is expressed.
    • Πρόκειται για ομιλία όπου εξετάζεται το σπουδαίο θέμα της Παιδείας. Γίνεται μια μικρή ανάλυση του παρελθόντος, περιγράφεται η πορεία της αναγέννησης του ελληνικού πνεύματος και η σύγχρονη Ελλάδα, η εξιδανίκευση του παρελθόντος προς αποφυγήν επανάληψης λαθών, η σύγκρουση κλασσικής και τεχνικής παιδείας και τέλος εκφράζεται η ελπίδα για βελτίωση των πραγμάτων στον τομέα αυτό.