ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

EXTRAORDINARY FESTIVE SESSION OF THE 21st OF OCTOBER OF 1972 TO THE MEMORY OF ASIA MINOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1972
  6. 101-124
    • The subject of the speech is formed by the transactions of Greeks and Turks, that is the behaviour of both nations during the period 1919-1922 in Asia Minor, with the exception of the operations of the belligerents at the various fronts.
    • Θέμα της ομιλίας είναι τα πεπραγμένα Ελλήνων και Τούρκων, δηλαδή η συμπεριφορά των δύο λαών κατά την χρονική περιόδο 1919-1922 στην Μικρά Ασία, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις των εμπόλεμων στα διάφορα μέτωπα.