1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1972
  6. 101-124
    • The subject of the speech is formed by the transactions of Greeks and Turks, that is the behaviour of both nations during the period 1919-1922 in Asia Minor, with the exception of the operations of the belligerents at the various fronts.
    • Θέμα της ομιλίας είναι τα πεπραγμένα Ελλήνων και Τούρκων, δηλαδή η συμπεριφορά των δύο λαών κατά την χρονική περιόδο 1919-1922 στην Μικρά Ασία, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις των εμπόλεμων στα διάφορα μέτωπα.