ΘΕΟΔΩΡΟΣ REINACH, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΛΛΑ "ΚΕΡΥΛΟΣ" ΣΤΗ BEAULIE-SUR-MER

THEODOROS REINACH, GREEK VILLA "KERYLOS" AT BEAULEIU-SUR-MER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ollivier Gabriel
  5. 1972
  6. 106-109
    • The speech is referred to the personality and work of the french philhellene Theodore Reinach, which prevailed in Fine Arts as well as in Letters. His love for the ancient greek art, which combined simplicity and magnificence, deeply affected his work. At Beaulieu-sur-mer of France he constructed an Institution, representative sample of greek ancient mansion, to which he gave the poetic name "Kerylos" which in greek language determines a kind of sea bird. This residence is decorated with objects of ancient greek art which were selected from various museums.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην προσωπικότητα και το έργο του γάλλου φιλέλληνα Theodor Reinach , τα οποία κυριάρχησαν τόσο στις Καλές Τέχνες όσο και στα γράμματα. Η αγάπη του για την αρχαία ελληνική τέχνη η οποία συνδύαζε απλότητα και μεγαλοπρέπεια, επηρέασε βαθύτατα το έργο του. Στη Beaulieu-sur-mer της Γαλλίας , κατασκεύασε ίδρυμα, αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικής αρχαίας έπαυλης, στο οποίο έδωσε το ποιητικό όνομα "Kerylos" που στα ελληνικά προσδιορίζει ένα είδος θαλάσσιου πουλιού. Το οίκημα αυτό είναι διακοσμημένο από αντικείμενα αρχαίας ελληνικής τέχνης που έχουν επιλεγεί από διάφορα μουσεία.