ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1972
  6. 102-105
    • The book of the Most Reverend Metropolite of Kitrous, Mr.Varnavas with the title "The basic institutions for the administration of the Orthodox Patriarchates after historic retrospections", is presented. In each chapter of the book are reported the basic institutions of every Patriarchate with a relevant historic retrospection as well the institutions in effect.
    • Παρουσιάζεται τιο βιβλίο του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κίτρους κ.Βαρνάβα, υπό τον τίτλο "Οι Βασικοί Θεσμοί Διοικήσεως των Ορθοδόξων Πατριαρχείων μετά Ιστορικών Ανασκοπήσεων". Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικοί θεσμοί κάθε Πατριαρχείου με σχετική ιστορική ανασκόπηση αλλά και οι ισχύοντες θεσμοί.