ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ-ΔΗΜΩΔΗΣ)

MILESTONES IN THE GREEK MUSIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1972
  6. 89-101
    • There are presented, in general terms, the relations or analogies that characterize the three basic historic expressions of the greek music, from antiquity to the modern era, that is the ancient era of music, the byzantine and the folk songs.
    • Παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές οι σχέσεις ή οι αναλογίες, που χαρακτηρίζουν τις τρεις βασικές ιστορικές εκφράσεις της ελληνικής μουσικής, από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή, δηλαδή την αρχαία εποχή της μουσικής, την βυζαντινή και το δημοτικό τραγούδι.