ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΛΒΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1972
  6. 62-64
    • The two parts of the first volume of "Archimedes collected works" are presented by Mr.E.Stamatis. This book is important fot the revival of the greatest part of the work of one of the most eminent heroic personalities of the Mathematic Science, among the mathematicians of all the centuries.
    • Παρουσιάζονται τα δύο μέρη του πρώτου τόμου των "Απάντων του Αρχιμήδους" του κ.Ε.Σταμάτη. Πρόκειται για έργο σημαντικό για την αναβίωση μεγαλύτερου μέρους του έργου μιας των πλέον εξεχουσών ηρωϊκών μορφών της Μαθηματικής Επιστήμης, μεταξύ των μαθηματικών όλων των αιώνων.