ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1972
  6. 58-61
    • The book of Mr.Mich.Stasinopoulos with the title : "The Jurisprudence of the Superior Council of Public Services", is presented. This council forms a constitution which aims at the fortification of permancy of the public servants and at the creation of a procedure of their hiring.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Στασινόπουλου Μιχ., υπό τον τίτλο "Νομολογία του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών". Το Συμβούλιο αυτό αποτελεί θεσμό, που αποβλέπει στην κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και την δημιουργία διαδικασίας για την πρόσληψη αυτών.