ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE NEW PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 5-12
    • Speech given by the new Presdident of the Academy of Athens, where its work is underlined as well its contribution to the research, creation, discussion and in general to the science.
    • Λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, όπου επισημαίνεται το έργο της και η συμβολή της στην έρευνα, στη δημιουργία, στην συζήτηση και γενικότερα στην επιστήμη.