ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH OF THE PAST-PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1972
  6. 3-5
    • Review of activities of the Past-President during the year 1972.
    • Απολογισμός δρατηριοτήτων του αποχωρούντος Προέδρου κατά το έτος 1972.