Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

THE STUDY OF MODERN GREEK HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Dakin Douglas
  5. 1972
  6. 289-293
    • The great volume of studies which Greeks have written during the last years of their modern history is underlined as well the fact that from these studies only a few of them form works of a broader combination. The fact that a great percentage of Greek historians is attracted by other periods of the long greek history, explains the phenomenon describes above. Furthermore, it is ascertained that only a few foreign historians study tha modern greek history because they can't stay for a long time in Greece for extensive researches. The foreign historians when they write about the modern greek history, exert greater influence, because of the language and the greater circulation of their works, therefore they must be aware of their responsibility, be objective and based not only on the foreign sources but also on the greek bibliography, which must be known as soon as possible abroad. Finally, a theory is formulated, according to which the works about the greek modern history, of broader circulation, must not be written anly by foreigners and on the other hand a prediction is made, according to which the students who study abroad will write in time these works. Furthermore, the translation of important greek works into the English language as well into other european languages is important.
    • Επισημαίνεται ο μέγας όγκος των μελετών τις οποίες οι Έλληνες έχουν γράψει κατά τα τελευτάια εκατό έτη περί της νεωτέρας ιστορίας τους, αλλά και το γεγονός ότι εκ των μελετών αυτών σχετικώς λίγες αποτελούν ευρείας συνθέσεως έργα. Τούτο εξηγείται κυρίως εκ του ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ιστορικών προσελκύεται από άλλες περιόδους της μακράς ελληνικής ιστορίας. Διαπιστώνεται ότι εκ των ξένων ιστορικών λίγοι μελετούν την νεώτερη ελληνική ιστορία και δη ως θέμα αυτοτελές, επειδή δεν δύνανται να παραμείνουν στην Ελλάδα επί μακρόν προς διεξαγωγή εκτεταμένων ερευνών. Τονίζεται ότι οι ξένοι ιστορικοί οι γράφοντες περί της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας ασκούν ευρύτερη επίδραση, λόγω της γλώσσα και της μεγάλης κυκλοφορίας των έργων των και ότι ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν επίγνωση της ευθύνης των, να είναι αντικειμενικοί και να βασίζονται όχι μόνον στις ξένες πηγές αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία, η οποία πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό γνωστή στο εξωτερικό. Εν τέλει διατυπώνεται αφ'ενός μεν η άποψη ότι τα ευρείας κυκλοφορίας έργα περί της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας δεν πρέπει να γράφονται μόνον από ξένους, αφ'ετέρου δε η πρόβλεψη ότι οι στο εξωτερικό σπουδάσαντες Έλληνες θα γράψουν εν καιρώ τέτοια έργα. Επίσης τονίζεται η σημασία της μεταφράσεως σπουδαίων ελληνικών έργων στην αγγλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.