ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ HEIDEGGER

CRITISISM OF THE ONTOLOGY OF HEIDEGGER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1972
  6. 279-287
    • Critical study of the main metaphysical problem of "being" as it was posed by the modern philosopher Martin Heidegger in his basic work "Being and Time" ("S ein und Zeit").
    • Κριτική μελέτη του κύριου μεταφυσικού προβλήματος του είναι όπως αυτό ετέθη από τον σύγχρονο φιλόσοφο Martin Heidegger στο βασικό του έργο "Είναι και χρόνος" (Sein und Zeit).