ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΙΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΠΡΟΥ

THE CYPRUS-CRETE TRANSHORIZON RADIO-LINK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Λαϊνιώτου Ολυμπία
  5. 1972
  6. 185-192
    • The influence of meteorological factors on the intensity of radio-electric signal deriving either from direct connection between transmitter and receiver (visual contact) or from connections beyond horizon, is determinative. Various studies have taken place in various areas all over the world, which regarded the aforementioned issue. The results of these radio-meteorological observations don't have only theoritical interest but also direct consequences on the percoulage of the exploitation of a radio-electric connection like this.
    • Η επίδρασις των μετεωρολογικών παραγόντων επί την ένταση ραδιοηλεκτρικού σήματος προερχόμενου, είτε κατ'απ'ευθείας σύνδεση μεταξύ πομπού και δέκτου (οπτική επαφή) είτε κατά συνδέσεις πέραν του ορίζοντος, είναι αποφασιστική, έχει δε μελετηθεί από μακρού και σε πλείστες ανά τον κόσμο περιοχές. Τα αποτελέσματα των ραδιομετεωρολογικών αυτών παρατηρήσεων, δεν έχουν μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά και αμέσους επιπτώσεις επί του ποσοστού εκμεταλλέυσεως ραδιοηλεκτρικής συνδέσεως. Απεδείχθη ότι μετεωρολογικοί παράγοντες επιφάνειας εδάφους, ουδεμία συσχέτιση δύναται να έχουν και μόνον οι μεταβολές των ισοβαρών επιφανειών, οι οποίες υπολογίζονται κατά τις εκάστοτε περιόδους του έτους και όπου ευρίσκονται οι υπόλογοι εκάστου μηχανισμού όγκοι αέρος, πρέπει να λαμβάνονται υπ'οψιν.