Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΓΑΛΛΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΓΚΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝ ΕΞΑΤΟΜΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

THE FRENCH PHILHELLINE TRAVELLER, PETER AUGUSTINE GUYS AND THE FOUND SIX-VOLUME UNPUBLISHED WORK OF HIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδου Ιφιγένεια
  5. 1972
  6. 130-145
    • The six-volume work of Peter Augustine Guys with the title "Suite du voyage Literraire", is presented. The aforementioned work forms a considerable historical source of the 18th century, during which the author visited Asia Minor, Athens and the islands. Through this work the changes that Europe's history underwent during the troubled period and especially these that Hellinism went through, are described.
    • Παρουσιάζεται το εξάτομο έργο του Πέτρου Αυγουστίνου Guys "Suite du voyage Litteraire", μια αξιόλογη πηγή του 18ου αιώνος, στο οποίο ο συγγραφέας επισκεφθείς την Μ.Ασία, την Αθήνα και τις νήσους δεικνύει τις μεταβολές της ταραγμένης περιόδου της ιστορίας της Ευρώπης και ειδικότερα αυτές που υπέστη ο Ελληνισμός.