Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE METEOROLOGY IN ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1972
  6. 89-101
    • The writer deals with Meteorology in ancient Greece. At first, he refers to the ancient years, during which the atmospherical phenomena were attributed by the people to the gods and especially to Zeus. The philosophers after systematic observations and through study of the meteorological phenomena, gradually started expressing the opinion that these phenomena were not supernatural but simply natural. Finally the ancient Greeks were the ones who devided the Globe into climatic zones, describing the special features of every zone. These achievements when considered today, cause admiration, because the ancient Greeks, deprived of instruments and other means of research which the modern scientists possess in abudance, came to their conclusion by only using observation and thought.
    • Ο συγγραφέας ασχολείται με την Μετεωρολογία στην Αρχαία Ελλάδα. Αρχικώς, αναφέρεται στους αρχαίους χρόνους, κατά την διάρκεια των οποίων τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα οι άνθρωποι τα απέδιδαν στους θεούς και ιδιαιτέρως στον Δία. Οι φιλόσοφοι, κατόπιν συστηματικής παρατήρησης και μελέτης των μετεωρολογικών φαινομένων, σταδιακά άρχισαν να εκφράζουν την άποψη ότι αυτά τα φαινόμενα δεν ήταν υπερφυσικά αλλά απλώς φυσικά. Τέλος οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι διαίρεσαν την υδρόγειο σε κλιματικές ζώνες και περιέγραψαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης. Αυτά τα επιτεύγματα και η θεώρηση αυτών, προκαλούν σήμερα τον θαυμασμό μας γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, χωρίς να έχουν όργανα και άλλα μέσα για έρευνα, έφτασαν σε αυτό το συμπέρασμα χρησιμοποιώντας μόνο παρατηρήσεις και την σκέψη τους.