1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κυριαζόπουλος Β.Δ
  5. 1932
  6. 401-405
    • The prices of the minimum temperatures on the upper part of the plants were verified. From this study arose that the minimum temperatures on the top of the grass are lower than those of the air thermometers and soil's surface. Sometimes they might reach the half of the equivalent temperatures of soil's surface.
    • Εξακρίβωση των τιμών των ελαχίστων θερμοκρασιών στο ανώτερο τμήμα των φυτών. Εκ της μελέτης αυτής προκύπτει ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες στο ύψος της χλόης είναι μικρότερες από εκείνες των θερμομέτρων αέρος και επιφανείας εδάφους. Μερικές φορές μάλιστα μπορούν να φτάσουν και το ήμισυ των θερμοκρασιών επιφανείας εδάφους.