ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 391-392
    • Curriculum vitae and artistic activities of the deceased great painter and sculptor, George Iakovides, regular member of the Academy of Athens.
    • Βιογραφικά στοιχεία και καλλιτεχνική δραστηριότητα του αποβιώσαντος Έλληνα ζωγράφου και γλύπτη Γεωργίου Ιακωβίδη, τακτικού εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών.