1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στάθη Αικατερίνη | Φιντικλής Θ | Φωτιάδης Φ
  5. 1932
  6. 352-356
    • Proposals for the exploitation of the kernels of the greek grapes for the production of oils, eatable as well as industrial.
    • Προτάσεις για αξιοποίηση των γιγάρτων (κουκουτσιών) των ελληνικών σταφυλιών για την παρασκευή ελαίων τόσο βρωσίμων όσο και βιομηχανικών.