1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου Α.
  5. 1932
  6. 349-351
    • The more usual methods for the detection and determination of iodine salts are based on their oxidation, either towards the metallic iodine and its delivery by solvent means or towards iodine salts and the elimination from these of sixfold amount of metallic iodine with the addition of K1 and acid. In the method suggested by the present announcement the existing traces of iodine salts in the under examination substance remain at this condition and in the presence of great amounts of salts of the rest salines.
    • Οι πιο συνήθεις μέθοδοι για την ανίχνευση και προσδιορισμό ιωδιούχων αλάτων βασίζονται στην οξείδωση αυτών, είτε προς μεταλλικό ιώδιο και παραλαβής αυτού από διαλυτικό μέσο, είτε προς ιωδικά άλατα και αποβολής από αυτά εξαπλάσιου ποσού μεταλλικού ιωδίου με την προσθήκη Κ1 και οξέος. Στην μέθοδο η οποία προτείνεται στην παρούσα ανακοίνωση, τα υπάρχοντα ίχνη ιωδιούχων αλάτων στην υπό εξέταση ουσία ανιχνεύονται, παραμένοντας σε αυτή την κατάσταση και επί παρουσίας μεγάλων ποσοτήτων αλάτων των λοιπών αλατογόνων.