ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ON THE UNEQUAL DEMOLITION OF THE MORPHOLOGICAL SURFACES IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1932
  6. 339-345
    • The study's aim is to prove that the tectonic surface of the Greek Peninsula, which was formed by endogenous powers, had suffered significant destortion by the influence of exogenous powers, through the passing of long geological periods. One of the main factors, that contributed to the aforementioned destortion, was the wind. On the basis of observations carried out by the National Observatory of Athens was proved that these winds were N and NE and their erosive influence on the ground of the Greek Peninsula was in connection with the sequence. The unequal formation of the morphological surface of our country is met mainly at mountain-chains and valleys which had vertical direction towards this of the prevailing winds. Finally, a table where are depicrted the results of annual research in towns and islands of the Aegean and Ionian Sea , is cited.
    • Σκοπός της έρευνας είναι να αποδείξει ότι η τεκτονική επιφάνεια της Ελληνικής χερσονήσου, η οποία δημιουργήθηκε από ενδογενείς δυνάμεις, έχει υποστεί σημαντική αλλοίωση από την επίδραση εξωγενών δυνάμεων, με την πάροδο μακρών γεωλογικών περιόδων. Από τους κυριότερους παράγοντες που επέδρασαν στην αλλοίωση της τεκτονικής επιφάνειας της χώρας μας είναι ο άνεμος. Βάσει παρατηρήσεων που διεξήχθησαν από το Αστεροσκοπείο Αθηνών αποδείχθηκε ότι αυτοί οι άνεμοι είναι Β και ΒΑ και η διαβρωτική τους επίδραση στο έδαφος της Ελληνικής χερσονήσου είναι συνάρτηση της συχνότητάς τους. Η άνιση διαμόρφωση της μορφολογικής επιφάνειας της χώρας μας την συναντούμε κυρίως σε οροσειρές και κοιλάδες οι οποίες έχουν κάθετη διεύθυνση προς αυτή των επικρατούντων ανέμων. Τέλος παρατίθεται πίνακας όπου απεικονίζει τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας σε πόλεις και νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους.