1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανόπουλος Γ
  5. 1932
  6. 325-326
    • Presentation of a study for the detection of hardened blubbers in mixtures of fats, which don't contain butter. The aforementioned conclusion arose after the following experiment : In a test tube were added 10 drops of the fat, then 2c.c. of chloroform were added and after the dissolving of the 10 drops of solution of threechloride antimony in chloroform, the tube is capped. In the presence of the hardened blubber, after the passing of 6 hours, the liquid get red.
    • Παρουσίαση μελέτης για την ανίχνευση σκληρυμμένων ιχθυελαίων σε μίγματα λιπών, τα οποία περιέχουν βούτυρο. Το προαναφερθέν συμπέρασμα βγήκε κατόπιν του ακόλουθου πειράματος : Μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα προστέθηκαν 10 σταγόνες του προς εξέταση λίπους, έπειτα προστίθενται 2 κ.ε. χλωροφορμίου και μετά την διάλυση 10 σταγόνων διαλύματος τριχλωριούχου αντιμονίου σε χλωροφόρμιο ο σωλήνας σφραγίζεται. Παρουσία του σκληρυμμένου ιχθυελαίου μετά την πάροδο 6 ωρών το υγρό κοκκινίζει.