ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΟΞΥΚΑΦΟΥΡΩΝ

CONTRIBUTION TO THE PHARMACOLOGY OF ACID-CAPHURS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Reinartz F
  5. 1932
  6. 311-325
    • The present study concerns pharmacological experiments which are referred to the antiseptic energy of the compositions : 3-acid-caphur and 2-acid-epikamphura on the smooth muscular fibres of leech, on the energy of the isolated heart of frog, on the energy of breath and finally on the energy of blood's pressure on rabbits.
    • Η παρούσα μελέτη αφορά φαρμακολογικά πειράματα τα οποία αναφέρονται στην αντισηπτική ενέργεια των ενώσεων : 3-οξυκαφούρα και 2-οξυεπικαφουρά πάνω στις μυϊκές ίνες της βδέλλας, στην ενέργεια της απομονωμένης καρδιάς του βατράχου, στην ενέργεια της αναπνοής, και τέλος στην ενέργεια επί της πιέσεως του αίματος στα κουνέλια.