ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΑΠΟΣΥΝΑΓΩΓΟΣ

LUCIAN THE MARTYR AND LUCIAN THE DISMISSED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1932
  6. 306-310
    • The announcement aims at the demonstration of the generally unrecommended prevalent opinion, according to which, Lucian who had suffered martyrdem in the year 312 at Nicomedia is the same person with Lucian, Aeros' tuitor. The in question personality after the death of Paul the Samosateos, was declared by the church as dismissed.
    • Η ανακοίνωση αποσκοπεί στο να καταθέσει το ανύστατο της γενικώς επικρατούσας αντίληψης, κατά την οποία ο Λουκιανός ο οποίος μαρτύρησε το 312 στη Νικομήδεια είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Λουκιανό τον διδάσκαλο του Αρείου. Το εν λόγω πρόσωπο μετά τον θάνατο του Παύλου του Σαμοσατέως κυρήχθηκε από την εκκλησία αποσυναγωγός.