ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 303-305
    • Curriculum vitae and scientific activity of the deseased regular member Dimitrios Pappoulias.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος τακτικού εταίρου Δημητρίου Παππούλια.