1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κρητικός Ν Α
  5. 1932
  6. 267-273
    • In the present announcement the design of an organ is introduced. This organ is durable, able to record in detail the seismic tremors and to provide elements of measurements which are required for the accurate determination of the acceleration from which are depended the mechanical effects of the earthquakes on the buildings.
    • Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται η κατασκευή ενός οργάνου, ανθεκτικού το οποίο δύναται να αναγράψει λεπτομερώς την σεισμική κίνηση και να παράσχει τα στοιχεία μέτρησης, τα οποία απαιτούνται για τον ακριβή καθορσμό της επιτάχυνσης, από την οποία εξαρτώνται τα μηχανικά αποτελέσματα των σεισμών στα κτίρια.