ΑΦΕΨΗΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΛΩΡΟΓΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΑΥΤΑ

TISANE OF SOME PLANTS AND THE PRESENCE OF CHLOROGONIC ACID IN THEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1932
  6. 249-253
    • The motive of the study was the fact that the tisane of leaves and of other parts of many plants, which initially is yellowish after a while gets green. This variation of the hue of the tisane is completed in a twelve-hour period and sometimes even sooner, always though the influence of the oxygen and on the air; without its contribution the hue of the tisane remains unalterable. On the basis of the experiments that took place, was proved that the in question greening is due to the presence of the chlororganic acid, which was ascertained through the method of Gorter.
    • Αφορμή της μελέτης αποτέλεσε το γεγονός ότι το αφέψημα φύλλων και άλλων μερών πολλών φυτών, το οποίο αρχικά είναι υποκίτρινο μετά από λίγο πρασινίζει.Αυτή η μεταβολή της χροιάς του αφεψήματος συντελείται εντός δωδεκαώρου και μερικές φορές ταχύτερα, πάντοτε όμως υπό την επίδραση του οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα, χωρίς την συμβολή αυτού η χροιά του αφεψήματος παραμένει αναλλοίωτη. Βάσει των πειραμάτων που διεξήχθησαν αποδείχθηκε ότι το εν λόγω πρασίνισμα οφείλεται στην παρουσία του χλωρογονικού οξέος, το οποίο διαπιστώθηκε μέσω της μεθόδου Gorter.