ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ RAMAN

CONTRIBUTION TO THE RAMAN PHENOMENON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγιουμτζέλλης Θ
  5. 1932
  6. 242-247
    • The Raman phenomenon has been subject of study by many researchers. In the present paper it is studied afresh the benzolium and its interesting derivatives. The study was carried out at the first Laboratory of Physics of the National University with the help of a spectrograph of 4 prisms, Flint 60o Heele Berlin, of scattering 8Ao per mm, round of 4000 Ao. The study led to the finding of new lines and measurements made by other researchers were confirmed.
    • Το φαινόμενο Raman έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για πολλούς ερευνητές. Στην παρούσα εργασία μελετάται εκ νέου το βενζόλιο και τα ενδιαφέροντα παράγωγά του. Η εργασία διεξήχθει στο Α' Εργατήριο Φυσικής του Εθν.Παν/μίου με την βοήθεια φασματογράφου 4 πρισμάτων Flint 60o Heele Berlin, διασκεδασμού 8Αο κατά mm γύρω στα 4000 Αο. Η μελέτη οδήγησε στην εύρευση νέων γραμμών και επαληθεύτηκαν οι μετρήσεις που έχουν ήδη γίνει από άλλες ερευνητές.