ΑΙ ΕΤΕΡΟΠΛΟΚΟΙ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

THE METEROFABRIC ANTIMONY/BROMIDE COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 227-232
    • Paper, which concerns cases of the same kind of fabric of the three-bromide antimony, where were stiudied the various heterofabric compositions of this body. These compositions emamate from equivalent complex acids, which originate from crystalic organic or inorganic acids, taken in a complete pure condition and compose interesting formulas as regards the structure of the antimony/bromides. Their acids are examined as well the various parts of the heterofabrics of the three-bromide antimony.
    • Εργασία, η οποία αφορά περιπτώσεις ομοειδούς πλοκής του τριβρωμιούχου αντιμονίου όπου μελετήθηκαν διάφορες ετερόπλοκες ενώσεις αυτού του σώματος. Οι ενώσεις αυτές κατάγονται από αντίστοιχα περίπλοκα οξέα, τα οποία προέρχονται από κρυσταλλικά ανόργανα ή οργανικά οξέα τα οποία ελήφθηκαν σε τελείως καθαρή κατάσταση και αποτελούν ενδιαφέρον τύπους όσον αφορά την δομή των αντιμονιοβρωμιούχων. Ερευνώνται τα οξέα αυτών και τα διάφορα μέρη από τα ετερόπλοκα του τριβρωμιούχου αντιμονίου.