ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

INSCRIPTION FROM MARATHONA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1932
  6. 218-227
    • Study, which is referred to an inscription found in the settlement of Nea Makri, in Marathona, from which are saved only the last words, which led to the conclusion that thte inscription concerns the erection or propably the renovation of an altar whose god or hero isn't stated.
    • Μελέτη η οποία αναφέρεται σε επιγραφή η οποία βρέθηκε στον συνοικισμό της Νέας Μάκρης, στον Μαραθώνα, από την οποία σώζονται μόνο οι τελευταίες λέξεις από τις οποίες προκύπτει ότι η επιγραφή αφορά την ανέγερση ή μάλλον την ανακαίνιση ενός βωμού του οποίου δεν δηλώνεται ο θεός ή ο ήρωας.