ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΙΕΡΕΟΣ ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΠΟΙΝΗΝ

ABOUT THE VALIDITY OF THE MARRIAGE OF ONE OFFICIATED BY PRIEST WHO STANDS UNDER ECCLESIASTICAL PENALTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1932
  6. 216-218
    • The study is referred to the validity of a wedding of one officiated by priest who stands under eccelsiastical penalty. In particular, cases are reported which according to the Ecclesiastical Law rule whether a marrriage is valid or not.
    • Η μελέτη αναφέρεται στο κύρος του γάμου του ιερολογηθέντος από ιερέα ο οποίος τελεί υπό εκκλησιαστική ποινή. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο θεωρείται ένας γάμος έγκυρος ή άκυρος.