1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1932
  6. 216-218
    • The study is referred to the validity of a wedding of one officiated by priest who stands under eccelsiastical penalty. In particular, cases are reported which according to the Ecclesiastical Law rule whether a marrriage is valid or not.
    • Η μελέτη αναφέρεται στο κύρος του γάμου του ιερολογηθέντος από ιερέα ο οποίος τελεί υπό εκκλησιαστική ποινή. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο θεωρείται ένας γάμος έγκυρος ή άκυρος.