ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ ΕΠΙ ΟΡΓΑΝΟΜΑΓΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ABOUT THE INFLUENCE OF THE FIVE-CHLORIDE MOLYVDENIUM ON THE ORGANOMAGNESIC COMPOSITIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι
  5. 1932
  6. 180-183
    • In the present paper is studied the influence of the five-chloride molyvdenium on organimagnesic compositions, from which arose that products of condensation are formed and MgHa2 is easily detached. For the achievement of this reaction the molyvdenium was used because of its variable atomicity, which forms various chloride compositions. Furthermore, the five-chloride molyvdenium belongs to the compositions which are dissolved in ether, with the result to come to a greater contact with the organomagnesic composition. Finally, the products that arose from the reaction of two-chloride molyvdenium with the cyclic and non cyclic compositions, are reported.
    • Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση του πενταχλωριούχου μολυβδαινίου σε οργανομαγνησιακές ενώσεις, όπου προέκυψε ότι σχηματίζονται προϊόντα συμπυκνώσεως και αποσπάται εύκολα MgHa2. Για την επίτευξη αυτής της αντίδρασης χρησιμοποίηθηκε το μολυβδαίνιο το οποίο λόγω της μεταβλητής του ατομικότητας σχηματίζει διάφορες χλωριούχες ενώσεις. Ακόμη, το πενταχλωριούχο μολυβδαίνιο ανήκει στις λίγες ανόργανες ενώσεις οι οποίες διαλύονται σε αιθέρα, με αποτέλεσμα να έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή με την οργανομαγνησιακή ένωση. Τέλος παρατίθενται τα προϊόντα που προέκυψαν από την αντίδραση του διχλωριούχου μολυβδαινίου σε άκυκλες και κυκλικές ενώσεις.