1668-1673

  1. Γεγονός
  2. English
  3. Πατριάρχες και Πατριαρχία -- 1668-1673 | Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως -- Ιστορία -- 1668-1673