Η ΠΑΝΙΣ ΤΩΝ ΚΩΝΩΠΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE FAUNA OF MOSQUITOS OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παντατζής Γ
  5. 1932
  6. 170-176
    • The present paper is referred to all the species of mosquitos which have been found in Greece. In particular, the biology and geographical distribution of mosquitos, in the main areas of our country, are described. Finally, an extensive summary written in the german language, is quoted.
    • Η εργασία αυτή αφορά την μελέτη όλων των ειδών των κουνουπιών, τα οποία έχουν βρεθεί στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα περιγράφεται η βιολογία και η γεωγραφική κατανομή των κουνουπιών στις κυριότερες περιοχές της χώρας μας. Τέλος, παρατίθεται εκτεταμένη περίληψη στην γερμανική γλώσσα.