ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

DISTRIBUTION OF THE GREEK CHILDREN AT THE VARIOUS GRADES OF INTELLIGENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1932
  6. 146-158
    • Persons differ between them on the basis of the intelligence quotitient. These differences compose the most important characteristics of the physical pecularities of man, main features of the individuality. In the present study took place experiments whose aim was to point out the intellegence's differences, the variations as well the graduations from the highest point likewise the genious till the lowest that is the utmost idiocy. In addition, the results of researches which were carried out at the Laboratory of the Experimental Pedagogy of Athens' University are cited as well. The aforementioned experiments took place with the adaptation of Binet's scale and participated hundreds of children, of both sexes, which were students at various kinds of schools.
    • Τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους κατά τον βαθμό της νοημοσύνης. Αυτές οι διαφορές αποτελούν τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των ψυχικών ιδιορρυθμιών των ανθρώπων, κύρια γνωρίσματα της ατομικότητας του καθενός. Στην παρούσα μελέτη λαμβάνουν χώρα πειράματα με σκοπό την επισήμανση των διαφορών νοημοσύνης, τις παραλλαγές και τις διαβαθμίσεις από το ύψιστο σημείο όπως για παράδειγμα της μεγαλοφυϊας εως το κατώτατο, δηλαδή της έσχατης ηλιοθιότητας. Παρατίθενται τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παν/μίου Αθηνών με διασκευή της κλίμακας του Binet , σε εκατοντάδες παιδιά και των δύο φύλων, τα οποία φοιτούσαν σε διάφορα είδη σχολείων.