Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

THE NATIONAL CONSCIENCE OF KAPODISTRIAS AND THE GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1932
  6. 130-142
    • The subject of the present paper is whether Ioannis Kapodistrias know and wrote the greek language. In particular, the starting-point of this study is Corfu, which is the birthplace of this great personallity. The author presents Kapodistrias' life in detail. Because of his staying abroad, Kapodistrias hadn't the opportunity to be taught the purist Greek, so for this reason he was obliged to study it. Moreover, for the proof of this intense national conscience there are cited 7 letters of his, which betray that during his staying at Switzerland from the year 1822, Kapodistrias was against Russia's policy.
    • Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι κατά πόσον ο Ιωάννης Καποδίστριας γνώριζε και έγραφε την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, αφετηρία της εργασίας αποτελεί η Κέρκυρα η οποία είναι η γενέτειρα αυτής της μεγάλης προσωπικότητας και παρουσιάζεται η ζωή του. Λόγω διαμονής του στο εξωτερικό, ο Καποδίστριας δεν είχε την δυνατότητα να διδαχθεί την καθαρεύουσα για αυτό αναγκάστηκε να την μελετήσει. Παράλληλα, ως προς απόδειξη της έντονης εθνικής του συνείδησης παρετίθενται 7 επιστολές του, οι οποίες προδίδουν ότι κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Ελβετία από το 1822 ο Καποδίστριας ήταν ενάντια της πολιτικής της Ρωσίας.