ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΜΙΚΗΡΙΟΥ

ABOUT THE ECCLESIASTICAL OFFICE OF PRIMICERIUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1932
  6. 124-128
    • The study is referred to the ecclesiastical office of primicerius and there are reported his obligations and duties according to the Ecclesiastical Law. It worths to be mentioned that at the West churches, the primicerius was the head of the subordinate clergy under the rank of subdeacons. Furthermore the in question office is also met at the churches of East, not only at these which are part of Constaninople's Patriarchate but at other autocephalous like this of Cyprus.
    • Η μελέτη αφορά το εκκλησιαστικό αξίωμα του πριμικήριου και αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτού, βάσει του εκκλησιαστικού δικαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Δυτικές Εκκλησίες ο πριμικήριος ήταν ο προϊστάμενος του υποδεέστερου κλήρου, από υποδιακόνους και κάτω. Ακόμη, το εν λόγω αξίωμα συναντάται και στις εκκλησίες της Ανατολής, όχι μόνο σ'αυτές που υπάγονται στο Πατριαρχείο της Κων/πόλης αλλά και σε άλλες αυτοκέφαλες όπως αυτής της Κύπρου.