ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠ'ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥΝΤΩΝ ΨΥΛΛΩΝ

ABOUT THE KIND OF MICE IN ATHENS AND FROM THOSE PARASITIC FLEAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παντατζής Γ
  5. 1932
  6. 96-100
    • During the winter period of 1930-1931 was carried out a systematic research for the determination of the species of mice which are met in Athens and their fleas' also. For the study, Athens was divided in areas, where were set for each of them, in turn, fly-traps for a quarter. In particular, the caught mice were killed by chloroform, into a special box made of white-tin, and was also achieved the death of parasitic fleas. On the basis of the aforementioned were determined the kind and the sex of the mice and of fleas. Finally, the observations led to the conclusion that in Athens prevails mainly the dekateftis mouse while on roofs, cereals' stores and in general at the upper parts of houses prevails the alexandrian mouse.
    • Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 1930-1931 διεξήχθει συστηματική έρευνα για τον καθορισμό των ειδών των επιμυών, οι οποίοι συναντούνται στην Αθήνα και των ψύλλων αυτών. Για την μελέτη διαιρέθηκε η Αθήνα σε περιοχές όπου τοποθετήθηκαν για κάθε μία, εναλλάξ, μυγοπαγίδες για ένα τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες επίμυες φονεύθηκαν μέσω χλωροφορμίου, μέσα σε ειδικό κιβώτιο φτιαγμένο από λευκοσίδηρο, όπου επετευχθει ο θάνατος και των παρασιτούντων ψύλλων. Βάσει των άνωθεν καθορίστηκε το είδος και το φύλο των επιμύων και των ψύλλων. Τέλος, οι παρατηρήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στην Αθήνα επικρατεί κυρίως ο Επίμυς ο δεκατευτής ενώ στις στέγες, στις αποθήκες δημητριακών και γενικότερα στα ανώτερα διαμερίσματα των σπιτιών επικρατεί ο Επίμυς ο αλεξανδρινός.