Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΤΙΩΝ ΣΚΟΠΕΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ

THE IDENTITY OF THE MELADIES REEFS IN IKARION SEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1932
  6. 90-96
    • The present announcement composes a small contribution to the historical geography and regards the identity of the Meladies reefs. In particular, these reefs are mentioned by the ancient geographes Skylax the Karyandrefs, Stravon and by the anonymous author of the "Stadiasmos of the Great Sea". This identity is contested by two small islands which are : a) Stapodia, which is located near the cape Makrokephalo of Mycocnos and b) Vodia or Bouves, which is located near the lighthouse of Ikaria. Finally, there are reported historical sources in detail, from where are derived precious elements for this study.
    • Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μικρή συμβολή στην ιστορική γεωγραφία και αφορά την ταυτότητα των Μελάντιων σκοπέλων. Συγκεκριμένα αυτές οι σκόπελοι αναφέρονται από τους αρχαίους γεωγράφους Σκύλαξ ο Καρυανδεύς, Στράβωνα και από ανώνυμο συγγραφέα του "Σταδιασμού της Μεγάλης Θάλασσας". Η ταυτότητα διεκδικείται από δύο μικρά νησιά τα οποία και είναι : α) Σταπόδια, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ακρωτήριο Μακροκέφαλο της Μυκόνου και β) Βώδια ή Μπούβες τα οποία βρίσκονται κοντά στον φάρο της Ικαρίας. Τέλος, αναφέρονται λεπτομερώς ιστορικές πηγές απ'όπου αντλούνται σημαντικά στοιχεία για αυτή την μελέτη.