ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ (PISTACIA VERA) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΥΤΗΣ

THE APOPLEXY OF THE PISTACHIO-TREE (PISTACIA VERA) AND THE MELANOSIS OF ITS FRUITS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Κ | Χατζηνικολάου Α.
  5. 1932
  6. 78-83
    • Paper referring to a disease of the pistachio-tree, which composes the most important from these which affect the tree. The only scholarly term for the accurate description of the disease is the apoplexy, because the branches in appearance only are healthy till the point of distress, which abruptly and during the hottest hours of the day lose coolness of their leafage, get withered and finally dried. Its consequences is the fall of the fruits. After researches was proved that the main cause of this disease are the insects Tinea Pistaciae (anagnos). Finally, various methods for fighting of the disease are reported, from which the most affective turned out to be the one through the spraying.
    • Εργασία η οποία αναφέρεται στην ασθένεια της φυστικιάς, η οποία αποτελεί και την σπουδαιότερη από αυτές που προσβάλλουν το δέντρο. Ο μόνος δόκιμος όρος, ικανός να περιγράψει επακριβώς την ασθένεια είναι η αποπληξία, γιατί τα κλαδιά φαινομενικά είναι υγιή μέχρι του σημείου της εξάντλησής τους, τα οποία απότομα και κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας χάνουν την δροσερότητα του φυλλώματος τους, μαραίνονται και ξηραίνονται. Συνέπεια αυτής είναι η πτώση των καρπών. Κατόπιν ερευνών απεδείχθει ότι η κύρια αιτία της ασθένειας αυτής αποτελούν τα έντομα Tinea Pistaciae (Anagnos). Τέλος αναφέρονται διάφοροι μέθοδοι καταπολέμησης της ασθένειας, από τις οποίες απεδείχθει ότι η πιο επιτυχής είναι αυτή μέσω του ψεκασμού.