1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κατσάνος Δημ.
  5. 1932
  6. 75-78
    • In the past, during the summer had appeared to Parnassus' woods, one disease to the fir-trees, which after the microscopic examination of the needles was proved that it was due to the huredofungus. This fungus belongs to the category of huredofungus and to the numerous group of Puccinien. In particular, from the study arose that this disease induces incosiderable damages to the tree, because the affected needles remain green throughout the summer period. The fungus has harmful effects only when it affects the tree for a succession of years, consistently their deforestation and desiccation.
    • Στα παρελθόντα έτη, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, είχε εμφανιστεί στα δάση του Παρνασσού, μια ασθένεια στα έλατα, η οποία κατόπιν μικροσκοπικής εξέτασης των βελόνων απεδείχθει ότι οφειλόταν στον ουρεδομύκητα. Ο μύκητας αυτός ανήκει στην κατηγορία των ουρεδομυκήτων και στην πολυαριθμή ομάδα των πουκκινών. Συγκεκριμένα από την μελέτη προέκυψε ότι η ασθένεια αυτή προκαλεί ασήμαντες ζημιές στο δέντρο, γιατί οι προσβεβλημένες βελόνες του παραμένουν πράσινες όλο το καλοκαίρι. Ο μύκητας έχει βλαβερές επιπτώσεις μόνο όταν προσβάλλει για πολλά έτη τα δέντρα, με συνέπεια την αποψίλωση και την αποξήρανση τους.