ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

THE BARBARIAN MACEDONIANS OF DIMOSTHENIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1932
  6. 71-72
    • The present paper is referred to Dimosthenis who during his orations in front of the public, called Macedonians "barbarians", having in his mind those who spoke foreign languages, who are also mentioned by Herodotus.
    • Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον Δημοσθένη ο οποίος κατά τις ρητορίες του έναντι του δήμου αποκαλούσε τους Μακεδόνες βαρβάρους, έχοντας υπόψη του τους αλλόγλωσσους οι οποίοι αναφέρονται και από τον Ηρόδοτο.