ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΔΙΟΝ ΚΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΠΩΡΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ABOUT TWO LARGE VILLAGES NEAR ANCIENT DION AND ABOUT TWO UNKNOWN TOWNS AT THE FEET OF OLYMPOS MOUNTAIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1932
  6. 65-71
    • An effort is made for locating two ancient towns near Dion. The towns are reported by Pafsanias and these are : Livithron and Piplia. Furthermore, the location of two more small towns or settlements is pinpointed. The names of these towns are unknown and their remnants are found near Dion.
    • Προσπάθεια τοποθέτησης δύο αρχαίων πόλεων πλησίον του Δίου που αναφέρονται από τον Παυσανία, των Λειβήθρων και της Πίπλειας. Επιπλέον επισημαίνεται η θέση και δύο ακόμη μικρών πόλεων ή οικισμών αγνώστων ονομάτων, ίχνη των οποίων βρίσκονται πλησίον του Δίου.