1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1932
  6. 54-57
    • The study is referred to the election of Archbishops and Metropolites of the Archdiocese of Ipekio. In particular, the period from the year 1739 to 1767 is covered.
    • Η εργασία αναφέρεται στην εκλογή των αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών της αρχιεπισκοπής Ιπεκίου. Συγκεκριμένα καλύπτεται η χρονική περίοδος από το έτος 1739 έως το 1767.