ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΥΛΟ R-ΑΝΙΛΙΔΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΔΙ'ΑΝΑΓΩΓΗΣ

ABOUT THE FISSION OF THE PHENYLO R-ANILICOMETHANE THROUGH REDUCING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι
  5. 1932
  6. 47-50
    • The in question study analyzes through the hydragenation fission of the secondary amine of the general type C6H5NHCH-R-C6H5 which presents special interest according to the variable root R and provides products of fission which belong to various classes. Finally, cases where R is phenyl or alkylio are analyzed as well.
    • Στην εν λόγω μελέτη αναλύεται η μέσω της υδρογόνωσης διάσπαση της δευτεροταγούς ανιλίνης του γενικού τύπου C6H5NHCH-R -C6H5 η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανάλογα με την μεταβλητή R και παρέχει προϊόντα διάσπασης τα οποία ανήκουν σε διάφορες τάξεις. Τέλος αναλύονται οι περιπτώσεις όπου R είναι φαινύλιο ή αλκύλιο.