ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

ABOUT THE PHARMACOLOGICAL IMPORTANCE OF THE FURFURALCOHOL AND FURFUROLS IN THE TISANES OF COFFEE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1932
  6. 39-43
    • Pharmacological paper, according to which are studied the substances that coffee contains and their influence on the central nervous system. For the requirements of the study experiments took place which concerned the action of furfuralcohol and furfuroles upon substances which are produced during the boiling of coffee. Through the research was proved that neither the furfuralcohol nor the furfuroles have importance for the pharmacological energy of the usual tisanes of coffee.
    • Φαρμακολογική εργασία κατά την οποία μελετούνται ουσίες που περιέχονται στον καφέ και η επίδραση που έχουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Για τις ανάγκες της εργασίας έλαβαν χώρα πειράματα τα οποία αφορούσαν την δράση της φουρφουρικής αλκοόλης και της φουρφουρόλης πάνω σε ουσίες οι οποίες παράγονται κατά την φρύξη του καφέ. Μέσω τηε έρευνας αποδείχθηκε ότι ούτε η φουρφουρική αλκοόλη ούτε η φουρφουρόλη έχουν σημασία για την φαρμακολογική ενέργεια των συνήθων αφεψημάτων του καφέ.