ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΛΕΜΜΙΑΝΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΜΒΡΫΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ABOUT THE SCHLEMM PIPE OF THE HUMAN EYE DURING THE FOETAL PERIOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1932
  6. 33-36
    • In the present paper, the development of the eye's schlemm pipe is studied. This pipe becomes visible in the third month of the pregnancy. On the basis of the study was observed that while all the duration of its development, the pipe remains empty from blood as opposed to the aiding pipes which are full. Furthermore, the watery liquid, which is produced after its development was proved that it penetrates the pipe through the endo-papilla and not through small-mouths which it lacks of.
    • Στην παρούσα εργασία μελετάται η διάπλαση του σχλεμμιανού σωλήνα του ματιού, ο οποίος γίνεται ορατός κατά τον τρίτο μήνα της κυήσεως. Βάσει της μελέτης παρατηρήθηκε ότι καθ'όλη την διάρκεια της διάπλασης του, ο σωλήνας είναι κενός από αίμα σε αντίθεση με τα επικουρικά σωληνάρια τα οποία είναι πλήρη. Επίσης, το υδατοειδές υγρό το οποίο παράγεται μετά την διάπλαση του, αποδείχθηκε ότι εισδύεται σ'αυτόν μέσω του ενδοθηλίου και όχι μέσω στοματίων τα οποία και στερείται.